www.OnderhoudsVrijeTuinTips.com & www.TuinaanlegDoeHetZelf.com bevatten dezelfde inhoud


Verkoopsvoorwaarden

Art.1. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud door onze klant, op het ogenblik van de bestelling zelfs indien zij in strijd zouden zijn met de algemene of bijzondere koopvoorwaarden van de klant. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer zij door onze klant schriftelijk aan ons worden gemeld en door ons uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard worden. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de koper vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons. Het geheel of gedeeltelijk annuleren door de koper van vaste orders kan slechts met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.TuinaanlegDoeHetZelf.com en met een schadeloosstelling gelijk aan 50% van het bestellingsbedrag voor het nadeel dat eruit voortvloeit voor www.TuinaanlegDoeHetZelf.com.

Art. 2. Onze website, publiciteit, offertes en prijslijsten worden slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht en dit zonder dat de verkoop kan worden ontbonden. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen.

Art. 3. De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers en tussenpersonen zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers en tussenpersonen zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

Art. 4. De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op annulering van een bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. De koper is verplicht de goederen te aanvaarden vanaf eerste aanbieding, bij gebreke waaraan alle resulterende kosten aan de klant worden doorgerekend, evenals wanneer de bevestigde leveringsdatum wordt uitgesteld op vraag van de klant. Een levering van goederen door www.TuinaanlegDoeHetZelf.com of haar aangestelde omvat steeds aflevering door één persoon aan de straat tot vóór de eerste doorgang. Alle bijkomende kosten voor transport van de goederen naar een andere plaats van levering vallen ten laste van de koper.

Art. 5. Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen steeds op last en risico van de koper zelfs in geval van verkoop of franco-levering, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. In elk geval verbindt de koper zich onze goederen te komen halen of te aanvaarden, binnen de vijf dagen, vanaf het ogenblik dat wij hem hebben laten weten dat deze ter zijner beschikking zijn. De totstandkoming van een overeenkomst tussen koper en verkoper geldt als bevestiging vanwege de koper dat hij in het bezit is van alle noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en waarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid wordt ontslaan. www.TuinaanlegDoeHetZelf.com kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan verborgen leidingen. De klant verklaart uitdrukkelijk de aanvaarding van alle kleurverschillen in de geleverde producten. Gebreken aan de producten of de installatie ervan worden slechts plaatselijk hersteld zonder dat de koper enige vorm van schadevergoeding daaromtrent kan inroepen. De ingebruikneming van het uitgevoerde werk door de koper geldt als stilzwijgende oplevering.


De CONSUMENT heeft het recht aan de onderneming 
mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder
betaling van een boete en zonder opgave van 
motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die 
volgt op de  levering van het goed of op het sluiten 
van de dienstenovereenkomst. "


Art. 7. Definitie consument = iedere klant zonder BTWnr.

Art. 8. Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Wij waarborgen in geen enkel geval dat de geleverde producten in staat zijn aan een specifiek probleem te beantwoorden, eigen aan de activiteit van de gebruiker. Onze tussenkomst beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Wij zijn niet gebonden tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker of jegens derden wegens de gevolgen van het gebruik van het product hetzij voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, hetzij van winstdervingen.

Art. 9. Indien onze verantwoordelijkheid zou weerhouden worden ten gevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidig contract, dan zal het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan 10% van de prijs van het product dat aan de oorzaak ligt van de schade, niet mogen overschrijden.

Art. 10. In afwijking van artikel 1583 BW blijft www.TuinaanlegDoeHetZelf.com eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Er zullen trouwens gedeeltelijke facturen kunnen uitgegeven worden naargelang de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de producten. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk bij aangetekend schrijven te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding, van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper verbindt er zich toe ons in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, onze goederen terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten tot de lokalen en terreinen toe te treden en alle kosten te dragen van het wegnemen van onze goederen. De betaalde voorschotten blijven steeds door www.TuinaanlegDoeHetZelf.com verworven ter vergoeding van de verliezen bij de wederverkoop.

Art. 11. Al onze facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, contant, netto en zonder disconto, bij levering, of 30 dagen na de levering indien door ons uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan. Bijgevolg, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk tegenbericht, in geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest ten belope van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum, waarbij elke begonnen maand als volledige maand zal worden beschouwd, verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 250 euro kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der facturen. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art. 12. Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Art. 13. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. Alle bedingen worden uitgelegd ten voordele van www.TuinaanlegDoeHetZelf.com. Als verkoper wordt verstaan www.TuinaanlegDoeHetZelf.com, als koper de klant. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen, voor zowel nationale als internationale transacties.


Cookie beleid

TuinaanlegDoeHetZelf.com, gevestigd te Marcel Auburtinlaan 37 bus 3 te 2600 Antwerpen - Berchem ingeschreven onder nummer 699 273 196 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 699 273 196 (hierna “TuinaanlegDoeHetZelf.com”) maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website www.TuinaanlegDoeHetZelf.com (hierna de “website”).

Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de website van TuinaanlegDoeHetZelf.com
1. Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je taalvoorkeur en je klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

4. Third party cookies
Onze website kan ook elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten, zoals videodiensten, social-mediaknoppen en/of advertenties, zoals Facebook, LinkedIn, Pinterest en Internations. Deze elementen van derde partijen worden niet beheerd door TuinaanlegDoeHetZelf.com. Je kan de cookie policy van deze derde partijen bekijken op hun respectievelijke website.

TuinaanlegDoeHetZelf.com gebruikt Statcounter, een niet-AdWord gekoppelde analytische service aangeboden door http://statcounter.com/homestead/. Statcounter gebruikt cookies om te analyseren op welke wijze bezoekers de website gebruiken. Het registreert bijvoorbeeld het aantal bezoekers en houdt gegevens bij omtrent hun algemeen gedrag, zoals bijvoorbeeld de duur van hun bezoek van de website of het gemiddeld aantal pagina’s die een bezoeker bekijkt.

Beheer van cookies
Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de website niet werken of dat je van bepaalde diensten van TuinaanlegDoeHetZelf.com geen gebruik kan maken.

Wij gebruiken geen cookies om je persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van jou op te slaan zonder je medeweten. Echter, als je de installatie van cookies op je computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan je dit doen via je browser instellingen. Ga naar de HELP functie van je browser. Daar kan je lezen hoe je dit moet doen.

Toepasselijk recht – geschillenregeling
Onderhavig cookiebeleid wordt exclusief beheerd door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.


Gebruiksvoorwaarden website

Deze gebruiksvoorwaarden regelen je toegang en gebruik van de website TuinaanlegDoeHetZelf.com alsook de inhoud, informatie en diensten die door deze website worden aangeboden. Deze gebruiksvoorwaarden ontslaan of beperken de aansprakelijkheid van TuinaanlegDoeHetZelf.com en andere betrokkenen en bevatten bovendien belangrijke bepalingen waarvan je kennis dient te nemen. Indien je niet akkoord gaat met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, of indien je niet gemachtigd bent om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of te erkennen, mag je de website niet bezoeken of gebruiken en dien je je bezoek of gebruik onmiddellijk te staken.

Artikel 1 – Beheer
De website TuinaanlegDoeHetZelf.com (hierna de “website”) wordt beheerd door Nico Habraken gevestigd te Marcel Auburtinlaan 37 bus 3 te 2600 Antwerpen - Berchem, ingeschreven onder nummer 0699 273 196 en gekend bij de BTW - administratie onder nummer BE 699 273 196 (hierna “TuinaanlegDoeHetZelf.com”).

Artikel 2 – Je aanvaarding van deze voorwaarden
Telkens wanneer je de website bezoekt of gebruikt, betekent dit dat jij en alle personen die jij vertegenwoordigt, akkoord zijn met deze voorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”), deze expliciet aanvaarden, zonder enig voorbehoud of enige voorwaarde, en gebonden zijn door deze bepalingen.

Aldus komt door je bezoek aan of het gebruik van de website een overeenkomst tot stand tussen jou en alle personen die jij vertegenwoordigt enerzijds, en TuinaanlegDoeHetZelf.com, anderzijds. In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden betekent “persoon” zowel natuurlijke personen als alle entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Je bevestigt door je bezoek aan of gebruik van de website tevens dat je wettelijk gemachtigd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te erkennen en te aanvaarden, in je eigen naam en in naam van alle personen die je vertegenwoordigt.

TuinaanlegDoeHetZelf.com is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en voor om het even welke reden te veranderen, aan te vullen of te wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder zich te moeten verantwoorden ten opzichte van jou of de personen die je vertegenwoordigt. Je mag deze Gebruiksvoorwaarden in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

Telkens wanneer je de website gebruikt is de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Je dient dan ook telkens je de website bezoekt en/of gebruikt de datum van de Gebruiksvoorwaarden (die bovenaan de Gebruiksvoorwaarden staat) te controleren om na te gaan of er een nieuwe versie van kracht is.

Artikel 3 – Eigendomsrecht en toegestaan gebruik van de website
De website en alle informatie (tekst, illustraties, video’s en audio), beelden, logo’s, iconen, software, design, toepassingen, rekenbladen, modellen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de website zijn en blijven eigendom van TuinaanlegDoeHetZelf.com. Uw gebruik van de website geeft je geen eigendomsrecht of enig ander recht op de website of haar inhoud.

De website mag alleen gebruikt worden op de manieren en voor de doeleinden die expliciet omschreven zijn in deze Gebruiksvoorwaarden.

De website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Je mag de website alleen gebruiken met SSL-webbrowsersoftware die commercieel beschikbaar is.

De inhoud van de website kan worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, verzonden, uitgezonden, geïndexeerd, gecatalogiseerd en verspreid, geheel of gedeeltelijk, op elke manier die de bekendheid van de website en TuinaanlegDoeHetZelf.com op een positieve manier ten goede komt, inclusief via sociale netwerken, voor zover elke weergave een duidelijke bronvermelding naar TuinaanlegDoeHetZelf.com bevat en dit alles behoudens de mogelijkheid voor TuinaanlegDoeHetZelf.com om hieraan op gelijk welk ogenblik een einde te stellen.

Het recht op gebruik van de inhoud van de website wordt je verleend op voorwaarde dat je de inhoud niet wijzigt, dat je alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan de inhoud vergezeld gaat, of die anderszins op deze website staan vermeld.

Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op de website en/of misbruik leidt automatisch tot beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die je zijn verleend. In dat geval dien je alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die je in je bezit of onder je gezag hebt, onverwijld te vernietigen. Op eerste verzoek van TuinaanlegDoeHetZelf.com zal je het bewijs leveren van deze vernietiging. Behoudens de beperkte toestemming tot gebruik van de inhoud van de website, verleent TuinaanlegDoeHetZelf.com je geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht.

Artikel 4 – Links naar andere sites
De website kan hyperlinks bevatten naar de inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. TuinaanlegDoeHetZelf.com is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van dergelijke inhoud. TuinaanlegDoeHetZelf.com kan evenmin beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De beheerders van die websites zijn de enige verantwoordelijken voor het naleven van de toepasselijke wetgeving en reglementering.

Artikel 5 – Privacybeleid
Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met de website zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van TuinaanlegDoeHetZelf.com, zoals gepubliceerd op de website.

Artikel 6 – Afwijzing, uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, afstand van recht en vrijwaring
TuinaanlegDoeHetZelf.com is niet aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van de website. Om die reden zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Informatie op de website
TuinaanlegDoeHetZelf.com garandeert niet dat de informatie op de website juist, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. TuinaanlegDoeHetZelf.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website, dat de informatie te allen tijde actueel is of dat de op de website geplaatste informatie juist of volledig is. Bijgevolg dien je de juistheid en volledigheid van alle op de website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak, ongeacht of die op deze website of anderszins wordt aangeboden.

TuinaanlegDoeHetZelf.com garandeert niet dat zij enig gemeld probleem zal oplossen, zelfs niet indien TuinaanlegDoeHetZelf.com informatie verstrekt met het oog op het oplossen van het probleem.

Gebruik
Het gebruik van deze website gebeurt geheel op eigen risico.

De website wordt tot jouw beschikking gesteld zoals zij is, zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard. Voor zover en voor zoveel als mogelijk onder het toepasselijk recht en zonder dat volgende opsomming limitatief is, sluiten TuinaanlegDoeHetZelf.com en alle andere met TuinaanlegDoeHetZelf.com verbonden personen en/of ondernemingen elke verantwoordelijkheid uit voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de website. Het gebruik van een bepaalde werkwijze, bepaalde handelspraktijken of een courant gebruik doen onder geen beding aanbiedingen, waarborgen of bijzondere voorwaarden ontstaan.

Het Internet is geen veilig medium, kan onbeschikbaar worden of het voorwerp zijn van (on)vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de website kan getroffen worden door talrijke factoren, waarover TuinaanlegDoeHetZelf.com geen controle heeft. Het is mogelijk dat de website niet ononderbroken veilig of privé beschikbaar is.

TuinaanlegDoeHetZelf.com en alle andere met TuinaanlegDoeHetZelf.com verbonden personen en/of ondernemingen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van jou of enig ander persoon, voor verlies of schade die jij of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van TuinaanlegDoeHetZelf.com om gevolg te geven aan een bericht dat via de website of per e-mail aan TuinaanlegDoeHetZelf.com gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door TuinaanlegDoeHetZelf.com, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of verwijdering van de website en/of de e-maildiensten.

Zonder enige beperking van het voorgaande, waarborgen TuinaanlegDoeHetZelf.com en alle andere met TuinaanlegDoeHetZelf.com verbonden personen en/of ondernemingen niet dat:
(a) de website compatibel is met je computer, randapparatuur en software;
(b) de website beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden;
(c) de website aan je noden zal voldoen;
(d) de informatie die op de website staat, of die via de website verkregen kan worden, nauwkeurig, volledig, in de juiste volgorde of tijdig beschikbaar is of zal zijn;
(e) sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de website;
(f) het gebruik van de website – inclusief het browsen en downloaden van informatie – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ en/of andere vernietigende of schadelijke elementen; of
(g) het gebruik van de website niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu.
TuinaanlegDoeHetZelf.com, haar leveranciers en alle andere met TuinaanlegDoeHetZelf.com verbonden ondernemingen wijzen voor dergelijke zaken alle aansprakelijkheid af in de ruimste zin binnen het toepasselijk recht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
TuinaanlegDoeHetZelf.com en alle andere met TuinaanlegDoeHetZelf.com verbonden personen en/of ondernemingen zullen in geen enkel geval (behoudens zware fout en bedrog) aansprakelijk zijn ten aanzien van jou of enig ander persoon voor gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade, hetzij op basis van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid hetzij op basis van enige andere juridische grondslag die voortvloeit uit, verband houdt met of te maken heeft met het gebruik van de website door u of enige andere persoon en dit ongeacht nalatigheid, fouten of overtredingen van TuinaanlegDoeHetZelf.com en alle andere met TuinaanlegDoeHetZelf.com verbonden personen en/of ondernemingen, en ongeacht het feit dat TuinaanlegDoeHetZelf.com en alle andere met TuinaanlegDoeHetZelf.com verbonden personen en/of ondernemingen op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid dat jij of een andere persoon een dergelijk(e) verlies of schade zou kunnen lijden.

Afstand van recht
Hierbij zie je af van alle rechten, aanspraken, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheidsvorderingen, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard, die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden, en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben met of verband houden met je gebruik van de website en dit ten opzichte van TuinaanlegDoeHetZelf.com, haar partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en/of alle andere betrokken of geassocieerde personen.

Vrijwaring
Je zal TuinaanlegDoeHetZelf.com, haar partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en/of alle andere betrokken of geassocieerde personen (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) verdedigen en vrijwaren met betrekking tot alle aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten en uitgaven zonder beperking, die de Gevrijwaarde Partijen oplopen in het kader van een schadeclaim of eis die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de website.

Je zal, te goeder trouw, samenwerken met de Gevrijwaarde Partijen bij de verdediging tegen vorderingen of eisen. Je zal je volledige medewerking verstrekken bij vragen om advies en informatie die door de Gevrijwaarde Partijen verstrekt dienen te worden in mondelinge of geschreven vorm.

Artikel 7 – Beëindiging van je gebruiksrecht en de website
Bij overtreding van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, mag je niet langer gebruikmaken van de website.

TuinaanlegDoeHetZelf.com mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken:
(a) de website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen;
(b) je toelating om de website te gebruiken zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling aan jou of een ander persoon beperken of tijdelijk of definitief beëindigen.

Indien het gebruik van de website door jou of door een persoon die je vertegenwoordigt, dan wel door TuinaanlegDoeHetZelf.com beëindigd wordt, dan:
(a) blijven deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen TuinaanlegDoeHetZelf.com en jou en/of om het even welk persoon die je vertegenwoordigt, bestaan; en
(b) mag TuinaanlegDoeHetZelf.com je persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig de door TuinaanlegDoeHetZelf.com gehanteerde privacypolicy, zoals gepubliceerd op de website.

Artikel 8 – Algemene bepalingen
Indien één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

Privacy Policy

Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop TuinaanlegDoeHetZelf.com – gevestigd te Marcel Auburtinlaan 37 bus 3 te 2600 Antwerpen - Berchem, ingeschreven onder het nummer 699 273 196 en gekend bij de BTW - administratie onder nummer BE 699 273 196 (hierna “TuinaanlegDoeHetZelf.com”, de gegevens die de gebruiker van deze website aan TuinaanlegDoeHetZelf.com overmaakt wanneer hij deze website bezoekt, gebruikt en beveiligt.

Artikel 1 – websiteprocedures
De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website www.TuinaanlegDoeHetZelf.com (hierna de “website”).

Indien de gebruiker een offerte wenst aan te vragen, verzamelt de website toch persoonlijke gegevens. In dat geval verzamelt zij enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven. Die informatie bestaat uit de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het bedrijf en de website van gebruikers. In principe vraagt TuinaanlegDoeHetZelf.com aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal TuinaanlegDoeHetZelf.com de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

De bezoekers wordt tevens de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven op een nieuwsbrief. In dat geval verzamelt de website het e-mailadres waarnaar nieuwsbrief zal worden verzonden. Dit e-mailadres wordt uitdrukkelijk en vrijwillig doorgegeven door de bezoekers. Ook hier vraagt TuinaanlegDoeHetZelf.com aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid).

Artikel 2 – Automatisch ingezamelde informatie
Technische informatie
Zoals vele andere websites verzamelt de website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals het internetprotocol – (IP-) adres van je computer, het IP-adres van je internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de website, het internetadres van de website van waaruit je een directe link naar deze website hebt gemaakt, het besturingssysteem dat je gebruikt, de delen van de website die je bezoekt, de website-pagina’s en de informatie die je hebt ingekeken en de materialen die je hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

Cookies en web beacons
Om te garanderen dat de website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de website te vergemakkelijken, maakt TuinaanlegDoeHetZelf.com mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. TuinaanlegDoeHetZelf.com kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie kan worden gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de website en om ervoor te zorgen dat de website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.

Noch de cookies, noch de web beacons van TuinaanlegDoeHetZelf.com verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.

Wij analyseren tevens het verkeer naar/en het gebruik van de website met behulp van Statcounter, een niet-AdWord gekoppelde analytische service aangeboden door http://statcounter.com/homestead/. Statcounter gebruikt cookies om te analyseren op welke wijze bezoekers de website gebruiken. Door het bezoeken van de website, aanvaardt de bezoeker de voorwaarden van de privacy policy van Statcounter, die van toepassing zijn op Google Analytics. TuinaanlegDoeHetZelf.com is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan de privacy policy van Google of om de bezoeker op de hoogte te brengen van wijzigingen hieraan.

Voor meer informatie kan je ons cookiebeleid, zoals gepubliceerd op de website, raadplegen.

Artikel 3 – Gebruikte informatie
TuinaanlegDoeHetZelf.com kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de website-gebruikers en het gebruik van de website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

Artikel 4 – Andere aangelegenheden
Veiligheid
TuinaanlegDoeHetZelf.com doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. TuinaanlegDoeHetZelf.com doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die TuinaanlegDoeHetZelf.com onder zich heeft wordt beveiligd.
Helaas kan TuinaanlegDoeHetZelf.com geen 100% veiligheid garanderen. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen.

Andere websites
De website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer je een van deze links aanklikt, ga je naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over jou zou kunnen verzamelen. TuinaanlegDoeHetZelf.com is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, en heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van je persoonsgegevens. je dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

Wijzigingen aan het privacybeleid
TuinaanlegDoeHetZelf.com kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, en zal het herziene privacybeleid op een goed zichtbare wijze op de website te plaatsen.

Artikel 5 – Kennisgeving
TuinaanlegDoeHetZelf.com is bekommerd om je privacy en doet er alles aan om je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

Artikel 6 – Waarom registreren wij je persoonlijke gegevens?
Algemene doeleinden
Waar nodig verwerkt TuinaanlegDoeHetZelf.com je persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) de uitvoering en uitbouw van haar opdrachten; (ii) om je te informeren over haar andere goederen en/of diensten en/of (iii) het bezorgen van een nieuwsbrief.

Direct marketing en communicatie met derden
TuinaanlegDoeHetZelf.com beschouwt je persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen en die niet gebruikt zal worden voor direct marketing, behalve als je TuinaanlegDoeHetZelf.com hiertoe voorafgaand je toestemming hebt gegeven.
Volgens de wet heb je het recht om je, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing (bijvoorbeeld uitschrijven op een nieuwsbrief,…). Het volstaat je vraag te richten aan onze klantendienst via e-mail (nico.habraken(at)telenet.be).

Artikel 7 – Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld is TuinaanlegDoeHetZelf.com.
De heer Nico Habraken is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van je privacy. Je kunt al je vragen tot haar richten via e-mail op het volgende e-mailadres: nico.habraken(at)telenet.be

Artikel 8 – Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
Je kunt TuinaanlegDoeHetZelf.com kosteloos verzoeken om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door TuinaanlegDoeHetZelf.com een brief of e-mail, inclusief een kopie van uw identiteitskaart te versturen:
Per brief: TuinaanlegDoeHetZelf.com – Marcel Auburtinlaan 37 bus 3 te 2600 Antwerpen - Berchem Per e-mail: nico.habraken(at)telenet.be

TuinaanlegDoeHetZelf.com zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om je verzoek in te willigen.Artikel 9 – Algemene informatie
Het beleid voor de bescherming van je persoonlijke gegevens is volledig in conformiteit met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:
De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 18 maart 2014)
De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van TuinaanlegDoeHetZelf.com bevoegd zijn.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres nico.habraken(at)telenet.be.
Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be .
Voorwaarden
Tel. 0473-98 98 87
Tel. 0473-98 98 87
De specialist in exclusieve onderhoudsvrije & onderhoudsarme  tuinprodukten aan importprijzen

Tuinaanleg doe-het-zelf logo