www.OnderhoudsVrijeTuinTips.com & www.TuinaanlegDoeHetZelf.com bevatten dezelfde inhoud


Art.1. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud door onze klant, op het ogenblik van de bestelling zelfs indien zij in strijd zouden zijn met de algemene of bijzondere koopvoorwaarden van de klant. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer zij door onze klant schriftelijk aan ons worden gemeld en door ons uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard worden. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de koper vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons. Het geheel of gedeeltelijk annuleren door de koper van vaste orders kan slechts met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.TuinaanlegDoeHetZelf.com en met een schadeloosstelling gelijk aan 50% van het bestellingsbedrag voor het nadeel dat eruit voortvloeit voor www.TuinaanlegDoeHetZelf.com.

Art. 2. Onze website, publiciteit, offertes en prijslijsten worden slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht en dit zonder dat de verkoop kan worden ontbonden. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen.

Art. 3. De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers en tussenpersonen zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers en tussenpersonen zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

Art. 4. De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op annulering van een bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. De koper is verplicht de goederen te aanvaarden vanaf eerste aanbieding, bij gebreke waaraan alle resulterende kosten aan de klant worden doorgerekend, evenals wanneer de bevestigde leveringsdatum wordt uitgesteld op vraag van de klant. Een levering van goederen door www.TuinaanlegDoeHetZelf.com of haar aangestelde omvat steeds aflevering door één persoon aan de straat tot vóór de eerste doorgang. Alle bijkomende kosten voor transport van de goederen naar een andere plaats van levering vallen ten laste van de koper.

Art. 5. Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen steeds op last en risico van de koper zelfs in geval van verkoop of franco-levering, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. In elk geval verbindt de koper zich onze goederen te komen halen of te aanvaarden, binnen de vijf dagen, vanaf het ogenblik dat wij hem hebben laten weten dat deze ter zijner beschikking zijn. De totstandkoming van een overeenkomst tussen koper en verkoper geldt als bevestiging vanwege de koper dat hij in het bezit is van alle noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en waarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid wordt ontslaan. www.TuinaanlegDoeHetZelf.com kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan verborgen leidingen. De klant verklaart uitdrukkelijk de aanvaarding van alle kleurverschillen in de geleverde producten. Gebreken aan de producten of de installatie ervan worden slechts plaatselijk hersteld zonder dat de koper enige vorm van schadevergoeding daaromtrent kan inroepen. De ingebruikneming van het uitgevoerde werk door de koper geldt als stilzwijgende oplevering.


De CONSUMENT heeft het recht aan de onderneming 
mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder
betaling van een boete en zonder opgave van 
motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die 
volgt op de  levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. "


Art. 7. Definitie consument = iedere klant zonder BTWnr.

Art. 8. Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Wij waarborgen in geen enkel geval dat de geleverde producten in staat zijn aan een specifiek probleem te beantwoorden, eigen aan de activiteit van de gebruiker. Onze tussenkomst beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Wij zijn niet gebonden tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker of jegens derden wegens de gevolgen van het gebruik van het product hetzij voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, hetzij van winstdervingen.

Art. 9. Indien onze verantwoordelijkheid zou weerhouden worden ten gevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidig contract, dan zal het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan 10% van de prijs van het product dat aan de oorzaak ligt van de schade, niet mogen overschrijden.

Art. 10. In afwijking van artikel 1583 BW blijft www.TuinaanlegDoeHetZelf.com eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Er zullen trouwens gedeeltelijke facturen kunnen uitgegeven worden naargelang de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de producten. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk bij aangetekend schrijven te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding, van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper verbindt er zich toe ons in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, onze goederen terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten tot de lokalen en terreinen toe te treden en alle kosten te dragen van het wegnemen van onze goederen. De betaalde voorschotten blijven steeds door www.TuinaanlegDoeHetZelf.com verworven ter vergoeding van de verliezen bij de wederverkoop.

Art. 11. Al onze facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, contant, netto en zonder disconto, bij levering, of 30 dagen na de levering indien door ons uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan. Bijgevolg, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk tegenbericht, in geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest ten belope van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum, waarbij elke begonnen maand als volledige maand zal worden beschouwd, verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 250 euro kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der facturen. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art. 12. Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Art. 13. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. Alle bedingen worden uitgelegd ten voordele van www.TuinaanlegDoeHetZelf.com. Als verkoper wordt verstaan www.TuinaanlegDoeHetZelf.com, als koper de klant. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen, voor zowel nationale als internationale transacties.
Voorwaarden
Tel. 0473-98 98 87
Tel. 0473-98 98 87

De specialist in exclusieve onderhoudsvrije & onderhoudsarme  tuinprodukten aan importprijzen